Манай дамжуулгын айлшад Д. Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ hургуулиин монгол хэлэ бэшэгэй таhагай оюутад Олег Ильинов, Марина Дармаева хоёр түрэл буряад хэлэеэ мэдэхэ байхада монгол хэлэ үзэхэдэ хэр хүндэб, яагаад хэлэнэй дадалга Монголдо гараhан тухайгаа, монгол хэлэ бэшэгэй долоон хоног яажа үнгэрбэб гэжэ хөөрэжэ, ерээдүйн түсэбүүдээрээ хубаалдаба.

Наши гости - студенты БГУ им. Д. Банзарова Олег Ильинов и Марина Дармаева рассказали в нашей передаче сложно ли изучать монгольский язык, зная свой родной бурятский, о языковой практике в Монголии, о неделе монгольского языка, а также поделились своими планами на будущее.
Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова