Сонгоол, сартуул нютаг хэлэнүүд дээрэ хөөрэлдэдэг аймагуудта ажаһуугшад, тэдэнэй ёһо заншалнууд, болбосорол, эрдэм ухаан, соёл, эдэй засаг тухай Сэсэг Бадмаевагай авторска дамжуулгада.

Авторская передача Сэсэг Бадмаевой о людях, образовании и науке, традициях и культуре, экономике районов, где живут носители сонгольского и сартульского диалектов бурятского языка.