Айлшан - Д. Банзаровай нэрэмжэтэ БГУ-гай оюутан Инга Чимитова туризм гэhэн шэглэлээр hурахада буряад хэлэеэ hайн мэдэхэ шадабари хэр хэрэгтэйб гэжэ хөөрөөд, бага наhанhаа буряадаараа бэшэhэн шүлэгүүдээ уншаба.

Наша гостья - студентка БГУ им. Д. Банзарова Инга Чимитова рассказала, как знание бурятского языка помогает ей в ее будущей профессии - менеджера по туризму, кроме того, представила на суд зрителей свои первые стихи.

Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова