Дамжуулганууд

Жэгүүртэ хүлэг

Буряадай уран зохеолнай ямар гүнзэгышье, үргэншье гээшэб. Энээние өөрынгөө дамжуулга соо Лариса Халхарова харуулна.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Жэгүүртэ хүлэг. “Уран зохёолой шүүмжэлэл гээшэ юм бэ?”

Манай айлшан Виктория Найданова, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй кандидат, багша, буряад уран зохёолой шүүмжэлэлэй түүхэ болон мүнөө үе тухай хөөрөөд, өөрынгөө багшалха ажалдаа ямар шүүмжэлэлэй ажалнуудые хэрэглэдэг тухайгаа тодорхойлбо.

Об истории бурятской литературной критики и ее современном состоянии рассказала наша гостья Виктория Найданова, а также о том, как можно применить труды критиков в процессе преподавания литературы.
Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова

Жэгүүртэ хүлэг
21 мая 125