Дамжуулганууд

Жэгүүртэ хүлэг

Буряадай уран зохеолнай ямар гүнзэгышье, үргэншье гээшэб. Энээние өөрынгөө дамжуулга соо Лариса Халхарова харуулна.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Жэгүүртэ хүлэг. Сагаалганай уулзалга

Манай дамжуулгын айлшан Улаан-Үдэ хотодо ажаhуудаг Ага нютагhаа уг гарбалтай буряадуудай нютагай эблэлэй түрүүлэгшэ Баясхалан Раднагуруев эблэлэйнгээ ажал болон Сагаалганаа угтадаг ёhо заншалнууд тухай хөөрэбэ.

Председатель землячества агинских бурят в г. Улан-Удэ Баясхалан Раднагуруев рассказал в нашей передаче о работе совета землячества, о мероприятиях и традициях встречи Сагаалгана.

Хүтэлэгшэ – Лариса Халхарова

Жэгүүртэ хүлэг
20 февраля 65