Холын хараа. Дашинимаевтанай гэр бүлэЭхэ эсэгынгээ ажал үргэлжэлүүлжэ. Дашинимаевтанай гэр бүлэ Мухар-Шэбэрэй аймагта хэдэн жэлэй туршада мал ажахы эрхилнэ.

Продолжая дело своих родителей. Семья Дашинимаевых на протяжении нескольких лет ведут подсобное хозяйство в Мухоршибирском районе.

Холын хараа
11 июля 54