Буряадай гүрэнэй филармониин дуушан Дашима Соктоева, Буряад театрай зүжэгшэн Алексей Михайлов болон мэдээжэ болонхой дуэт Максим Дашинимаев ба Арюна манай нааданда хэр хабаадааб? Энээн тухай манай ээлжээтэ дамжуулгаһаа мэдэхэт.  

В новом выпуске нашей программы солистка Бурятской филармонии Дашима Соктоева, актер Бурятского драматического театра Алексей Михайлов, а также известный дуэт Максима Дашинимаева и Арюны проверили свои знания бурятского языка.