Манай айлшан - залуу поэт, хүгжэм зохёогшо, уран гартан, “Амар сайн” театрай дуушан Элбэг Зандраев шүлэг бэшэхэ, хүгжэм зохёохо, уран баримал хэхэ тухай болон хаанаhаа хүсэ шадал, урма зориг абадагаа хөөрэбэ.

Наш гость - талантливый молодой человек Элбэг Зандраев рассказал о том, как он успевает помимо своей основной работы (он солист театра «Амар сайн») писать стихи, сочинять музыку и еще находит время и вдохновение заниматься скульптурами.