Манай айлшад - Буряад Уласай Yндэhэтэнэй номой сангай мэргэжэлтэд Марина Базарова, Норжима Лубсанова хоёр мүнөө
жэлэй июль hарада Монгол Уласта болохо бүгэдэ буряадай “Алтаргана” нааданай шэлэн абалгын уран шүлэгэй, найруулгын (эссе), номой мүрысөөнүүд яагаад үнгэрхэб, ямар эрилтэнүүд табигданаб, ямар мэдүүлгэнүүд орооб гэжэ хөөрэбэ.
Наши гости рассказали, как будут проходить отборочные конкурсы по бурятской поэзии, эссе, бурятской книги в рамках всебурятского фестиваля культуры «Алтаргана», который пройдёт в июле этого года в Монголии.
Сайт для подачи заявок: https://nbrb.ru

Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова