Манай дамжуулгын айлшан - гурбан хэлэн дээрэ сүлөөтэй дуугардаг Чойжамсо Бальжаев, Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ hургуулиин 2 курсын оюутан, hуралсал тухайгаа, яагаад шүлэг бэшэжэ эхилhэнээ болон монгол босоо бэшэг шудалhанаа хөөрэбэ.

Гость нашей передачи - Чойжамсо Бальжаев, студент БГУ (свободно говорит на трех языках) рассказал об учёбе в вузе, о том, как начал писать стихи, и об увлечении монгольской каллиграфией. 

Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова