«Бамбарууш», «Гуламта» гэhэн хизаар ороноо шэнжэлхэ мүрысөөнүүдэй 20 жэлдэ зорюулагдана
Манай айлшан - Улаан-Үдэ хотын 35-дахи hургуулиин буряад хэлэнэй багша Ирина Анганова “Бамбарууш”, “Гуламта” гэhэн сэсэрлигүүдэй болон дунда hургуулиин үхибүүдэй дунда үнгэргэгдэдэг мүрысөөнүүдэй түүхэ     болон эрилтэнүүд тухай, үхибүүдтэшье, тэдэнэй гэртэхиндэшье юугээрээ hонирхолтой, хэрэгтэй гээшэб гэжэ хөөрэбэ.
Наша гостья Ирина Анганова рассказала об истории проведения. конкурсов среди воспитанников детских садов и школьников по краеведению «Гуламта», «Бамбарууш», чем они интересны и нужны для детей и их родителей.
Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова