Ехэнхидээ хабарһаа эхилээд, хүн бэеэ һорижо эхилдэг. Хотымнай ажаһуугшад  зунайнгаа хаһада бэлдэнэ гээшэ гʏ гэжэ асуунгаа, тэдэнтэй хамта наада наадабабди.

Как готовятся к лету наши горожане, смотрите в новом выпуске.