Жаргалтай бүлын ажабайдалай нюусанууд. Гэр бүлэнүүдэй уласхоорондын үдэртэ бидэ хотын ажаһуугшадтай энэ асуудалаар хөөрэлдэбэбди.  
  
В чем секрет счастливой семейной жизни? В Международный день семей мы решили задать этот вопрос улан-удэнцам.