На носу уже месяц май и у людей появляется много работы в полях, садах и огородах. Мы спросили у горожан, как идет подготовка, сажают ли они огород.

Май һара гарахань, энэл үеэр газаа досоохи, огородой ажал эхилдэг гээшэ ааб даа. Хотымнай ажаһуугшад огород таридаг гү, хэр зэргэ бэлдэнэб гэжэ һонирхобобди.