Үдэр соогоо хүнэй 6 мянганһаа үлүү алхам хэбэл, бэеын эдэбхи эршэ гүйсэд байха болоно. Хотымнай ажаһуугшад үдэртөө хэды алхам хэдэг юм ааб гэжэ асуугаабди.

Для поддержания здоровья и хорошего самочувствия необходимо делать не менее 6 тысяч шагов в день. Мы решили узнать, сколько шагов в день делают наши горожане.