Асуулта

Асуулта. Дүгжүүбэ гээшэ юун бэ? | Что такое Дугжууба?

7 февраля 109

Хотын ажаһуугшад  Дүгжүүбэ ёһололой гол удха тухай мэдэнэ гээшэ гү гэжэ ээлжээтэ дамжуулгада.

В чем сакральный смысл ритуала Дугжууба? Что знают об этом горожане, смотрите в новом выпуске.