Лекци, семинар болон шалгалтанууд. Хүн бүхэн лэ оюутан ябаһан лэ байха. Январиин 25-да оюутадай үдэр тэмдэглэгдэнэ. Тиимэһээ энэ үдэр яажа тэмдэглэдэг байһан бэ гэжэ хотын ажаһуугшадһаа асууя.

Лекции, семинары, зачеты и экзамены. Практически каждый из нас был студентом. Накануне Татьяниного дня, который отмечается 25 января, мы решили спросить у молодежи и горожан как отмечают или отмечали  этот праздник.