Энэ, тэрэ…

Буряадай оперо болон баледэй театрһаа 2 бүлгэм манай асуудал-харюу нааданда хабаадаба. Али бүлгэмынь илажа гарааб? Энээн тухай манай ээлжээтэ дамжуулгаһаа мэдэхэт.

Две команды из Бурятского государственного театра оперы и балета сразились в нашей викторине. Какая из команд стала победителем? Узнаете в этом выпуске.