Агууехэ дайнда хабаадаhан Буряадай сэрэгшэдэй нэрэнүүдые үргэжэ, тэдэнэй баатаршалганууд тухай дансануудые суглуулаад, номууд болгожо гаргадаг түүхэ шэнжэлэгшэ, уран зохёолшо Бато-Жаргал Дармаевтай хөөрэлдөөн.

С историком и писателем Бато-Жаргал Дармаевым мы поговорили о его работах и исследованиях, посвященных подвигам воинов-земляков Великой Отечественной войны.