Манай дамжуулгын айлшан Улаан-Үдэ хотодо ажаhуудаг Ага нютагhаа уг гарбалтай буряадуудай нютагай эблэлэй түрүүлэгшэ Баясхалан Раднагуруев эблэлэйнгээ ажал болон Сагаалганаа угтадаг ёhо заншалнууд тухай хөөрэбэ.

Председатель землячества агинских бурят в г. Улан-Удэ Баясхалан Раднагуруев рассказал в нашей передаче о работе совета землячества, о мероприятиях и традициях встречи Сагаалгана.

Хүтэлэгшэ – Лариса Халхарова