Уласхоорондын зэргын дээдэ шатын шүүгшэ, Оросой Бэеын болбосоролой ба тамирай габьяата хүдэлмэрилэгшэ Батор Цыбиков: «Абарга болохын түлөө ажаллаха, ажаллаха, үшөө дахин ажаллаха хэрэгтэй!»

Судья международной категории экстра-класса, Заслуженный работник физической культуры и спорта России Батор Цыбиков: «Чтобы стать чемпионом, надо пахать, пахать и пахать!»