Манай дамжуулга Шэнэхээн нютагайхидай эблэлэй түрүүлэгшэ болохо Санжай-Ешын Дашасэрэнэйдэ айлшалба. Дашасэрэн ахаймнай гэр бүлөөрөө бидэниие угтаба. Шэнэхээнэй буряадууд Буряад уластаа бусажа, ямар мүнөө байдалтай байнаб, ёhо заншалаа хэр абажа ябанаб, яагаад Сагаалганаа угтадаг бэ, ямар эдеэ хоол бэлдэдэг бэ гэжэ бидэ хөөрэлдөөд, шэнэхээн буузын мастер-класс харабабди.

В преддверии Сагаалгана – Нового года по лунному календарю наша передача побывала в гостях в семье С. Дашасэрэн – председателя землячества шэнэхэнских бурят г. Улан-Удэ. Состоялся интересный разговор о том, как живут выходцы из Шэнэхэна в Бурятии, как они соблюдают обычаи и традиции, как встречают Сагаалган, как готовят традиционные бурятские блюда, в том числе и знаменитые шэнэхэнские буузы.

Хүтэлэгшэ – Лариса Халхарова