Жэгүүртэ хүлэг

Жэгүүртэ хүлэг. Сагаалганаа угтуулан. “Хаанашье байhан буряадууднай абьяас бэлигээр түгэлдэр”.

6 февраля 139

Манай дамжуулгын айлшад - Монголой буряад залуу дуушад Б. Эрдэнэбаатар, Б. Ариунбат хоёр Буряад ороноор, Ага нютагаар концерт-тоглолто табиhан тухайгаа болон Монголой буряад залуушуулай мүнөө үеын байдал тухай хөөрэбэ.

Наши гости из Монголии - молодые и талантливые певцы Б. Эрдэнэбаатар и Б. Ариунбат рассказали о своих концертах в Бурятии и в Аге, о том, чем живет бурятская молодежь Монголии сейчас.

Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова