Айлшан - Д. Банзаровай нэрэмжэтэ БГУ-гай магистрант, Буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ түбэй мэргэжэлтэн Александра Цыденова hуралсал, ажал болон «Аядон» этностудида дууладаг, бага наhанhаа шүлэг бэшэдэг тухайгаа хөөрэжэ, аба эжыдээ зорюулhан шүлэгөө уншаба.

Александра Цыденова рассказала о том как ей удается совмещать учебу в магистратуре и работу в Центре сохранения и развития бурятского языка, а также об этностудии «Аядон», где она является солисткой, кроме того она прочитала свои стихи.
Хүтэлэгшэ – Лариса Халхарова