Жэгүүртэ хүлэг

Жэгүүртэ хүлэг. Мүнөө сагай номой сангай үүргэ тухай

16 января 131

Манай дамжуулгын айлшан - Соёлма Бадмаева И. Калашниковай нэрэмжэтэ Улаан-Үдэ хотын номой сангай хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhагай ахамад мэргэжэлтэн уншагшадай hонирхол татуулха номой санда үнгэрдэг олон тоото хэмжээ ябуулганууд болон шэнэ проектнүүд тухай хөөрэбэ.

Специалист отдела краеведения городской библиотеки им. И. Калашникова рассказала о тех мероприятиях, которые проводятся в библиотеке для привлечения читателей и новых, интересных проектах.
Хүтэлэгшэ – Лариса Халхарова