Байгша оной январь һараһаа эхилээд, «Хэшэг» гэһэн Дэбисхэрэй өөһэдын хүтэлбэри харюусалгатай алхам хэжэ, сэрэгэй тусхай ябуулгада хабаадажа байһан хүбүүдтэ туһа хүргэжэ эхилһэн байна.

Уже почти год члены Территориального общественного самоуправления села Ушхайта шьют сетки, маскхалаты и многое другое для земляков, находящихся в зоне СВО.