Буряад Уласай дэбисхэртэ һайн дуратанай «ДоброДом» түб хэдэн жэлэй туршада олон шухала асуудалнуудые шиидхээ, ехэ удхатай хэрэгүүдые бүтээгээ, ажаһуугшадай һуудал байдал нилээд һайжаруулаа.

Ресурсный центр добровольчества «ДоброДом» создан с целью популяризации волонтерской (добровольческой) деятельности среди жителей города Улан-Удэ и Республики Бурятия.