Минии Эхэ орон

Минии эхэ орон. «Авангард» гэһэн һуралсалай-арга зүйн түб / Учебно-методический центр «Авангард»

1 декабря 2023 101

Энэ түбтэ бүхы уласһаа 900-аад хүбүүд сэрэгэй эхин шатын бэлэдхэл гарана.

Свыше 900 юношей со всей республики проходят начальную военную подготовку в учебно-методическом центре «Авангард».