Тус бүлгэм 2010 ондо байгуулагдаһан юм. Һанаа амар байжа шададаггүй ажаһуугшад нютагайнгаа байдал өөдэнь татана, дурасхаалай хүшөөнүүдые һэргээн шэнэлнэ.

ТОС «Туяа». Товарищество образовано 2010 году. Неравнодушные люди облагораживают свое село и руконструируют памятники.