Жэгүүртэ хүлэг

Жэгүүртэ хүлэг. “Уран зохёолоо үндэр хэмжээндэ дэмжэе…”

14 ноября 2023 265

Манай дамжуулгын айлшан - Доржо Сультимов, зүжэгшэн, уран зохёолшо, оршуулагша “Жэлэй эрхим ном” гэhэн нэрэ зэргэдэ хүртэhэн, тэрэнэй буряад хэлэндэ оршуулhан С. Эрдэниин «Занабазар” гэжэ роман, өөрынгөө шэнэ “Нагаса эжын тарни” гэhэн ном тухай хөөрэжэ, буряад уран зохёол ямаршуу байдалтай байнаб, гүрэнэй талаhаа уран зохёолдо дэмжэлгэ байха тухай hанал бодолоороо хубаалдаба. 

Наш гость - известный артист, писатель, переводчик Доржо Сультимов рассказал о работе над переводом  романа монгольского писателя С. Эрдэнэ «Занабазар» на бурятский язык, которая стала лучшей книгой года, также представил свою новую книгу «Нагаса эжын тарни», поделился мыслями о том, как  важна и нужна поддержка бурятской литературы на государственном уровне. 

Хүтэлэгшэ – Лариса Халхарова