Манай дамжуулгын айлшан - Шэнэхээнэй уг гарбалтай багша, зохёолшо Санжай-Ешын Сэмжэд Хитад Уласай Шэнэхээн нютаг руу буряадуудай нүүhэн түүхэ тухай, гэр бүлэ, бага наhан тухайгаа хөөрэжэ, өөрынгөө бэшэhэн номуудтай танилсуулаад, уянгата hайхан шүлэгүүдээ уншаба.

Наша гостья - Санжай-Ешын Сэмжэд, родом из Шэнэхэна, рассказала об истории переселения бурят в местность Шэнэхэн Китая, о своей семье, познакомила со своими книгами и прочитала несколько своих лирических стихотворений.

Хүтэлэгшэ – Лариса Халхарова