Түмэн Бодиев – миллионер! Якутск хотодо үнгэрһэн А. В. Крыловой дурасхаалда зорюулагдаһан сүлөөтэ барилдагаар Бүхэроссиин турнирай абарга болобо.

Тумэн Бодиев – миллионер! Чемпион Всероссийского турнира по вольной борьбе памяти А. В. Крылова в г. Якутск.