Манай дамжуулгын айлшан - Долгор Цыренова, Улаан-Үдэ хотын "Шэдитэ гном" сэсэрлигэй буряад хэлэнэй багша. Багаhаань үхибүүдтэ буряад хэлэ заахада хүндэ гээшэ гү, ямар онол арга хэрэглэхээр бэ, буряад ород үхибүүд хэр зэргэ буряад хэлэнэй мэдэсэтэй болоноб, гэртэхин ямар хандасатайб гэжэ Долгор Цыренова манай дамжуулгада хөөрэбэ.

Наша гостья Долгор Цыренова рассказала, как можно обучать детей в детском саду бурятскому языку и какую методику она применяет.

Хүтэлэгшэ – Лариса Халхарова