Сэрэгэй тусхай ябуулгын эхилhээр, нютагаархиднай булта арга шадалаараа сэрэгшэдтээ туhаламжа үзүүлхые оролдоно, үзүүлнэшье. Тиихэдэ «Зандан Жуу» түб мүн лэ өөрынгөө хубитаяа оруулна.

С самого начала СВО соотечественники помогают военнослужащим кто чем может. И волонтеры центра "Зандан Жуу" тоже вносят свою лепту.