Манай дамжуулгын айлшан–Буряад Уласай Үндэhэтэнэй номой сангай мэргэжэлтэн Дмитрий Кушеев. Тэрэ яагаад  буряад хэлэ үзэжэ эхилhэнээ, номой санда ажаллажа  байһанаа, эндэ hая болоhон "Байгалай уншалганууд" гэhэн хуралдаан тухай хөөрэбэ. Мүн тиихэдэ өөрынгөө зохёоhон "Би буряад-монгол эрэ хүн" гэһэн дуугаа харагшадта дурадхаба.

Наш гость Дмитрий Кушеев рассказал о самостоятельном изучении бурятского языка, работе в Национальной библиотеке и прошедшем форуме «Байкальские чтения». Кроме того, он познакомил зрителей со своей песней "Би буряад-монгол эрэ хүн".

Хүтэлэгшэ–Лариса Халхарова