Пошив национальной одежды–одно из направлений проекта по сохранению национальной культуры. Именно этим проектом занимается ТОС «Наран» Селенгинского района.

Үндэһэтэнэй хубсаһа оёлго–арадайнгаа соёл аршалан хамгаалха түсэлэй нэгэ шэглэл болоно гээшэ. Эгээ энэ түсэл бэелүүлгэ дээрэ Сэлэнгын аймагай “Наран” гэһэн Дэбисхэрэй өөһэдын хүтэлбэри ажалаа ябуулна.