2013 онhоо ажалаа эхилжэ, Октябриин хороогой “Патриот” гэжэ Дэбисхэрэй олониитын өөһэдын хүтэлбэри үхибүүдтээ наадаха газар байгуулһан байна. Бог шоройн хаягдаһан эгээ энэ газарые тус дэбисхэрэй эдэбхитэд хамтадаа сэбэрлэжэ, иимэ талмай байгуулба гээшэ.

С 2013 года ТОС “Патриот” Октябрьского района начали вести свою работу,активисты этой организации с места мусорной свалки сделали детскую площадку.