Общество

Дурасхаалай хүшөө

16 февраля 108
Буряад ТВ

Улаан-Үдэдэ «Черный тюльпан» гэһэн дурасхаалай хүшөөгэй дэргэдэ Афганистанһаа совет сэрэгүүдые гаргаһаар, 35 жэлдэ зорюулагдажа, митинг үнгэрбэ. Тус митинг Засагай газарай түлөөлэгшэд, түрэлхид болон айлшадай үгэнүүдһээ эхилээ.

Митингдэ ерэһэн зон нэгэ минутын туршада абяагүй зогсоһоной удаа хүшөөгэй урда сэсэгүүдые болон гүрэмэл баглаануудые табяа. Афганистанда болоһон сэрэгэй үйлэнүүдэй үедэ алдалан унаһан сэрэгшэдэй дурасхаал хүндэлэн ёһолхоёо ветеранууд, сэрэгэй алба хаагшадай түрэлхид, дүтынхидынь ерээ. Тэрэ тоодо Агаарай-десантна сэрэгэй капитан Батажаб Батуевай дүү хүбүүн.

Дурасхаалай хүшөө дээрэ Афганистанай хадануудай дунда хэтэ мүнхэдөө үлэһэн манай нютагай 28 баатар хүбүүдэй нэрэ һиилэгдэнхэй гэжэ Зүүн зүгэй сэрэгэй тойрогой хэблэлэй албан мэдээсэһэн байна.