Образование

Сагаалган морилбо

20 февраля 126

 
Сагаалганай һайндэр нютаг бүхэндэ тэмдэглэгдэбэ, элинсэг хулинсагайнгаа ёһо заншалнуудые арад зон дахинаа дурсаба. Тэрэ тоодо Сагаалганай найр наадан Мужыхын дунда һургуулида ялас гэмэ һонирхолтойгоор үнгэрбэ. 

Тус һайндэртэ багашуулһаа ехэшүүл болотор булта үндэһэн хубсаһаяа үмдэнхэйнүүд ерээ. Тэндэ анги бүхэнэй хабаадалгатайгаар «Шагай наадан», «Баргай талаан», бүхэ барилдаан, аргамжа таталга, мори урилдаан,  амаршалгын зурагуудай гэхэ мэтэ элдэб мүрысөөнүүд, альга ташама һайхан тоглолто үнгэрөө.

Олоной һонирхол татаһан мүрысөөнүүдэй нэгэн «Бууза батл» байба, тэндэ хүбүүд эсэгэнэртэеэ хамта 10 янзын буузануудые түргэн саг соо орёожо урилдаһан байна. 

Бүхыдөө энэ һайндэр ехэ гоёор үнгэрөө, багашуул болон ехэшүүл дуулалдаашье, хатараашье. Иимэ һайндэрнүүдые үнгэргэжэ байбал, залуу үе ёһо заншалаа тобшохоноор мэдэхэ болоно, буряад хэлэеэ сэгнэнэ, сахина.