Экономика

Мал ажахы тухай

20 февраля 90

Мал ажахы эрхилдэг зондо үбэлэй хүйтэниие дабаха гээшэ тиимэшье бэлэн хэрэг бэшэ. Гэбэшье һаяхана хэдэн үдэрэй туршада 40 градусһаа үлэтэр хүйтэрхэдэнь, үбһэ хулһан хэмһээ ехээр үхэр малда үгтөө гээшэ. Иигээд янгинама хүйтэнэй нэгэ бага буурахада, бараг болохо бэзэ гээд малшад найдана.

Олон жэлэй туршада гүрэнэй талаһаа хүдөө ажахы эрхилэгшэдтэ туһаламжа үзүүлэгдэдэг. Энэ ушараар һая ажалаа эхилжэ байһан гү, али үни хада хүл дээрээ гараһан малшадта гэжэ хэдэн программа хүдэлжэ эхилэнхэй, тиихэдэ үшөө мүнгэн тэдхэмжэ үгтэнэ гээшэ. Энээндэ мүнөөшье захилнууд орожо эхилэнхэй. 

Энэ жэлдэ тэдэнэй урда олон түсэбүүд хараалагданхай, теэд тон шухала асуудалайнь нэгэн гэхэдэ, Буряадай фермернүүд Монгол орон руу хартаабхын үрэһэ суглуулжа дамжуулха ёһотой юм. Энэ хэрэг үшөө жэлэй эхиндэ эмхидхэгдэһэн хоёр гүрэнэй уулзалгын үедэ хэлсэгдэһэн байна.