Культура

Буряад хутага

28 февраля 91


Уран дархан бүтээлнүүд соогоо уг гарбалайнгаа баян түүхэ, буряад эпос, үндэһэн хубсаһанай шэмэг болон угалзануудые хэрэглэнэ. «Баясхаланов» гэһэн үзэсхэлэн 2018 онһоо ажалаа ябуулна.Тэрэнэй ажалнууд Оросой Холбооной олохон хотонуудта дэлгэгдэжэ, арад зоной нюдэ хужарлуулжа байдаг. Хотын ажаһуугшад Коммунистическэ гудамжын 46-дахи гэртэ «Баясхаланов» гэһэн галерейдэ ажалнуудтайнь танилсаха аргатай. Мүнгэшэ дархан, уран барималшын бүтээһэн ёһотой буряад хутагануудтай хэн танилсаха дурагүй байхаб даа.Жигжит Баясхаланов – Оросой Уран зураашадай холбооной гэшүүн. Мүнөө Санкт-Петербургда өөрынгөө мастерской-студи нээжэ, Оросой Холбоото Уласай бүхы можо нютагуудһаа бүридэһэн уран дархашуултай хамта үндэhэн хутага, гараараа бүтээһэн дүрэнүүдые урладаг юм. Үндэhэн хутагануудайнгаа ашаар тэрэ бусад яһатаниие буряад соёлтоёо танилсуулна, бэлигтэй залуушуулай зохёохы шадабариие хүгжөөнэ гээшэ.