Культура

«Баатар-Дангина – 2024»

27 февраля 134


Буряад Уласай Арадай зүжэгшэн Бадма-Ханда Аюшеева харагшадай шэхэнэй шэмэг болгожо, эжытэеэ, басагантаяа суг хамта Шэнэ ёохороор энэ ʏдэшын тоглолто нээгээ.

Урилдаанай тʏгэсхэлэй шатада Υбэр-Байгалай хизаарһаа, Эрхʏʏ можоһоо болон Буряад Уласай хото болон  аймагуудһаа 27 хабаадагша элирʏʏлэгдээ. Тоглолтын эхин шатые мʏрысɵɵнэй 2023 оной Баатар Сультим Гармаев 2018 оной Дангина Айна Доржиева хоёр ʏргэлжэлʏʏлбэ.

Ургажа ябаһан залуушуул булта эжы абынгаа, элинсэг хулинсагайнгаа нангин захяа, ёһо заншал сахижа, дуу,  хатар гүйсэдхэхэ шадабарияа, буряад хэлэнэйнгээ мэдэсэ болон бэлиг талаангаа харуулхаяа оролдоо.  

Аяар холын Өөрлиг нютагһаа ерэһэн, долоотойхон Түмэн-Жаргал хүбүүн Мухар-Шэбэрэй аймагай захиргаанай тусхай шанда хʏртөө. «Хүүгэн Дангина» гэһэн номинациин Гран-При шан Поселиин дунда һургуулиин 3-дахи ангиин Дарису Чойдонова абаба.

Улаан-Υдэ хотын 3-дахи гимназиин Дари Бадмаева «Эдир Дангина», «Дангина-2024» гэһэн шангай янзада Буряадай ʏндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай һурагша Дыжит Тугалханова илагшад болоһон байна. Энэл һургуулиин Һасаран Дамбаев тʏрэл хэлэн дээрээ видеозураг буулгажа, Буряад ТВ субагай онсо бэлэг болон дипломдо хʏртэбэ. Тэрэ Буряад Уласай түрүүшын үндэһэн телесубагта сэдхүүлшэнэй мэргэжэлтэ һуралсал гараха аргатай болоһон байна. «Хүүгэн Баатар» гэһэн шангай янзада Агын дунда һургуулиин Соёл Балданов шалгараа, Эдир Баатар»гэһэн номинацида Ахын аймагай Баясхалан Хайдаков Бэшʏʏрэй Жаргалсайхан Гомбоев хоёр. «Баатар-2024» гэһэн номинацида Захааминай аймагһаа гарбалтай Дмитрий Крылов илагша болон тодорбо.