Манай саг

Манай саг. Турнир памяти Героя России Жаргала Гомбоева

8 июня 350

Оросой Герой Жаргал Гомбоев ба тэрэнэй дурасхаалда зорюулагдаһан һээр шаалгаар мүрысөөн тухай геройн эгэшэ ба суг һураһан нүхэр басагадынь хѳѳрэбэ.  

Сестра и одноклассницы Героя России Жаргала Гомбоева о нем и Международном турнире по разбиванию хребтовой кости в его память.