«Хэжэнгэ» ТОСой ямар ажал ябуулжа байһан тухай ээлжээтэ дамжуулгада харагты.

О работе ТОСа «Хэжэнгэ» смотрите в новом выпуске.