Дамжуулганууд

Арадай аман зохеолһоо...

Оньһон үгэнүүд. Хадагалжа абаад, ажабайдалайнгаа элдэб ушарта хэрэглэжэ байгты.

Пословицы. Сохраняйте и используйте их для разных случаев жизни.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Арадай аман зоһеолхоо...

Оньһон үгэнүүд. Хадагалжа абаад, ажабайдалайнгаа элдэб ушарта хэрэглэжэ байгты.

Пословицы. Сохраняйте и используйте их для разных случаев жизни.

Арадай аман зохеолһоо...
13 декабря 2023 80